home / Inzeráty / Pro uchazeče / Pracovník oddělení informatiky

Pracovník oddělení informatiky

platová třída 9. Kč Město Třebíč Třebíč Plný
Kód inzerátu
201907092220
Kontaktní osoba
Mgr. Blanka Marešová, Personalistka, e-mail: blanka.maresova@trebic.cz
Adresa sídla firmy
Karlovo nám. 104/55, 674 01, Třebíč
Obor
Specializované a kreativní profese
Pracovní pozice
Pracovník oddělení informatiky
Místo výkonu práce
Třebíč
Požadovaný stupeň vzdělání
Středoškolské
Pracovní úvazek
Plný
Pracovněprávní vztah
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup do zaměstnání
2.9.2019
Mzda
platová třída 9.
Vhodné pro
Brigáda pro studenty
Ne
Eviduje nabídku Úřad práce?
Ne

Popis pracovní pozice

Stručné vymezení pracovní náplně:

 • Zajišťování správy (administrování) systému informačních a komunikačních technologií, definování problémů a jejich řešení. Charakter pracovního zařazení vyžaduje občasnou činnost po pracovní době.

Kontakt – telefon: Ing. Miloš Tomek, 724 794 351; milos.tomek@trebic.cz.

Požadavky na zaměstnance

Požadavky na uchazeče vyplývající z právních předpisů:

 • Občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk), 
 • fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku, 
 • způsobilost k právním úkonům (svéprávnost), 
 • občanská a morální bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena), 
 • znalost českého jazyka, alespoň znalost anglického jazyka výhodou, 
 • splnění dalších předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, pokud se na uchazeče vztahuje.

Další požadavky:
Požadované vzdělání

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

požadovaný obor, zaměření

 • informatika, informační technologie, popř. příbuzné obory,

požadované znalosti

 • znalost v oblasti informačních technologií na úrovni technické podpory (detekce závad HW a SW a schopnost jejich odstranění),
 • znalost v oblasti instalace a administrace operačních systémů koncových stanic (MS Windows 7,10), kancelářského SW MS Office 2013, 2016 a dalších běžných aplikací,
 • znalost problematiky síťového provozu,
 • základní znalost tiskových řešení
 • základní znalost serverových operačních systémů na platformě Microsoft,
 • povědomost v informačních systémech veřejné správy (CzechPOINT, IS RŽP, IS Eliška, CDBP, IS CRV, atd.).

další dovednosti, schopnosti

 • časová a pracovní flexibilita, zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení úkolů,
 • schopnost práce pod zátěží,
 • schopnost týmové spolupráce,
 • dobré komunikační schopnosti,
 • alespoň pasivní znalost anglického jazyka,
 • řidičské oprávněním skupiny B, aktivní řidič,
 • praxe v oboru nebo ve veřejné správě vítána.

Nabízíme

 • pravděpodobný nástup 01.09.2019
 • platová třída 9.
 • místo výkonu práce Třebíč
 • pracovní poměr na dobu neurčitou

Benefity

Poznámka k volnému místu

Náležitostí přihlášky jsou: Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (adresa současného bydliště, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu), číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce připojte:

 • Strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (viz další požadavky),
 • originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • originál nebo úředně ověřenou kopii lustračního osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Pokud uchazeč lustrační osvědčení nevlastní, stačí pro účely výběrového řízení doložit kopii žádosti o jeho vydání. V tomto případě, pokud bude uchazeč vybrán, dojde ke jmenování až po doložení negativního lustračního osvědčení /§ 4 odst. 3 zákona 312/2002 Sb./ - nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971,
 • čestné prohlášení dle § 4 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů - nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971.

Uchazeči, kteří nesplní výše uvedené požadavky a nedodají přihlášku se všemi povinnými náležitostmi, nebudou zařazeni do výběrového řízení.

Přihlášky s požadovanými doklady doručte nejpozději do 24.07.2019 na adresu: Městský úřad Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč, popřípadě osobně na personální úsek - Mgr. Blanka Marešová – místnost č. 210/a v budově Karlovo nám. 104/55, Třebíč.

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – IT“

Soubory ke stažení

VŘ Informatik

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT