home / Inzeráty / Pro uchazeče / Úředník/ce – referent/ka stavebního úřadu

Úředník/ce – referent/ka stavebního úřadu

platová třída 10. Kč Město Třebíč Třebíč Plný
Kód inzerátu
201906032167
Kontaktní osoba
Mgr. Blanka Marešová, Personalistka, e-mail: blanka.maresova@trebic.cz
Adresa sídla firmy
Karlovo nám. 104/55, 674 01, Třebíč
Obor
Technické a odborné profese
Pracovní pozice
Úředník/ce – referent/ka stavebního úřadu
Místo výkonu práce
Třebíč
Požadovaný stupeň vzdělání
Vyšší odborné
Pracovní úvazek
Plný
Pracovněprávní vztah
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup do zaměstnání
15.7.2019
Mzda
platová třída 10.
Vhodné pro
Brigáda pro studenty
Ne
Eviduje nabídku Úřad práce?
Ne

Popis pracovní pozice

Stručné vymezení pracovní náplně:

 • Výkon přenesené působnosti - činnost stavebního úřadu ve věcech stavebního řádu a souvisejících právních předpisů, (zejména umísťování a povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb), 
 • dohled dle pravomoci stavebního úřadu v oblasti územního a stavebního řízení.

Bližší informace: Ing. Jaroslav Vošmera, Ph.D., vedoucí odboru výstavby, telefon: 568 896 189.

Požadavky na zaměstnance

Požadavky na uchazeče vyplývající z právních předpisů:

 • Občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk), 
 • fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku, 
 • způsobilost k právním úkonům, 
 • občanská a morální bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena), 
 • znalost českého jazyka.

Další požadavky:

požadované vzdělání 

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, požadovaný obor, zaměření 
 • stavebního, architektonického nebo právnického směru,

požadované znalosti

 • znalost stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů, 
 • znalost správního řádu - zákon č. 500/2004 Sb., 
 • uživatelská znalost práce s PC, 
 • řidičský průkaz skupiny „B“ a praxe v řízení vozidla, ochota řídit služební vozidlo při výkonu práce,

další dovednosti, schopnosti

 • zkouška odborné způsobilosti v oboru vítána, 
 • praxe v oboru vítána, 
 • komunikativní schopnosti, 
 • samostatnost v rozhodování, 
 • odpovědnost, přesnost, spolehlivost, psychická odolnost.

Nabízíme

 • Pravděpodobný nástup 15.07.2019 
 • platová třída 10., 
 • místo výkonu práce Třebíč, 
 • pracovní poměr na dobu neurčitou

Poznámka k volnému místu

Náležitostí přihlášky jsou:

 • Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (adresa současného bydliště, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu), číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce připojte:

 • Strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (viz další požadavky), 
 • originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), 
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Uchazeči, kteří nesplní výše uvedené požadavky a nedodají přihlášku se všemi povinnými náležitostmi, nebudou zařazeni do výběrového řízení.

Přihlášky s požadovanými doklady doručte nejpozději do 21.06.2019 do 12 hodin na adresu: Městský úřad Třebíč Masarykovo nám. 116/6 674 01 Třebíč, popřípadě osobně na personální úsek - Mgr. Blanka Marešová – místnost č. 210/a v budově Karlovo nám. 104/55, Třebíč.

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení - ROV“.

Soubory ke stažení

VŘ Odbor výstavby

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT