home / Inzeráty / Pro uchazeče / Úředník - odborný referent oddělení Úřad územního plánování

Úředník - odborný referent oddělení Úřad územního plánování

platová třída 10 Kč Město Třebíč Třebíč Plný
Kód inzerátu
201804111538
Kontaktní osoba
Mgr. Blanka Marešová, Personalistka, e-mail: b.maresova@trebic.cz
Adresa sídla firmy
Karlovo nám. 104/55, 674 01, Třebíč
Obor
Administrativa a finance
Pracovní pozice
Úředník - odborný referent oddělení Úřad územního plánování
Místo výkonu práce
Třebíč
Požadovaný stupeň vzdělání
Vyšší odborné
Pracovní úvazek
Plný
Pracovněprávní vztah
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup do zaměstnání
Ihned
Mzda
platová třída 10
Vhodné pro
Brigáda pro studenty
Ne
Eviduje nabídku Úřad práce?
Ne

Popis pracovní pozice

Stručné vymezení pracovní náplně:

Výkon státní správy na úseku územního plánování pro město Třebíč a pro správní obvod obce s rozšířenou působností Třebíč; pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro území obce Třebíč, aktualizace těchto dokumentací a podkladů; pořizování územních plánů, regulačních plánů a územních studií na žádost obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč, aktualizace těchto dokumentací a podkladů; pořizování územně analytických podkladů; poskytování územně plánovací informace; vydávání závazných stanovisek, vyjádření k využití území.

Požadavky na zaměstnance

Požadavky na uchazeče dle příslušné legislativy:

 • Občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk),
 • fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • občanská a morální bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena),
 • znalost českého jazyka.

Další požadavky:

požadované vzdělání

 • Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, požadovaný obor, zaměření
 • v souladu s § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, popřípadě znalosti z oblastí: územní plánování, regionální rozvoj, geografie, kartografie, životní prostředí, apod.,

požadované znalosti 

 • schopnost orientace ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb., zákoně o obcích č. 128/2000 Sb., a ve správním řádu – zákona č. 500/2004 Sb., 
 • znalost práce s PC, 
 • řidičský průkaz skupiny „B“ a ochota řídit služební vozidlo při výkonu práce,

další dovednosti, schopnosti

 • komunikativní schopnosti, 
 • samostatnost v rozhodování,
 • přesnost, spolehlivost, psychická odolnost, 
 • praxe v oboru vítána,

výhodou

 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování, 
 • zkušenosti z oblasti územního plánování

Nabízíme

 • Pravděpodobný nástup: 15.05.2018,
 • platová třída 10,
 • místo výkonu práce Třebíč,
 • pracovní poměr na dobu neurčitou.

Benefity

Poznámka k volnému místu

Náležitostí přihlášky jsou:

Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (adresa současného bydliště, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu), číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce připojte:

 • Strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (viz další požadavky), 
 • originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), 
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

K osobnímu pohovoru budou pozváni uchazeči, kteří splní výše uvedené požadavky a dodají přihlášku se všemi povinnými náležitostmi.

Přihlášky s požadovanými doklady doručte nejpozději do 27.04.2018 na adresu:

 • Městský úřad Třebíč Masarykovo nám. 116/6 674 01 Třebíč
 • popřípadě osobně na Oddělení právní a personální, Mgr. Blance Marešové – místnost č. 210/a v budově Karlovo nám. 104/55, Třebíč

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – pozice RUUP“

Soubory ke stažení

VŘ - referent ÚÚP

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT