home / Inzeráty / Pro uchazeče / Úředník - referent odboru vnitřní správy

Úředník - referent odboru vnitřní správy

platová třída 9. Kč Město Třebíč Třebíč Plný
Kód inzerátu
201811301887
Kontaktní osoba
Mgr. Blanka Marešová, Personalistka, e-mail: blanka.maresova@trebic.cz
Adresa sídla firmy
Karlovo nám. 104/55, 674 01, Třebíč
Obor
Administrativa a finance
Pracovní pozice
Úředník - referent odboru vnitřní správy
Místo výkonu práce
Třebíč
Požadovaný stupeň vzdělání
Středoškolské
Pracovní úvazek
Plný
Pracovněprávní vztah
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup do zaměstnání
2.1.2019
Mzda
platová třída 9.
Vhodné pro
Brigáda pro studenty
Ne
Eviduje nabídku Úřad práce?
Ne

Popis pracovní pozice

Stručné vymezení pracovní náplně:

 • Činnosti spojené se zadáváním veřejných zakázek, materiálně technického vybavení budov a kanceláři, příprava a realizace staveb, hospodaření s majetkem města. 
 • Výkon přenesené působnosti – organizačně technické zajištění voleb do EP, prezidenta ČR, Parlamentu ČR, zastupitelstev krajů, zastupitelstev obcí, úkoly celostátního referenda.

Kontakt k poskytnutí informací: Bc. Věra Brabencová, vedoucí odboru vnitřní správy, tel. 568 896 270.

Požadavky na zaměstnance

Požadavky na uchazeče vyplývající z právních předpisů:

 • Občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk), 
 • fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku, 
 • způsobilost k právním úkonům, 
 • občanská a morální bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena), 
 • znalost českého jazyka.

Další požadavky:
požadované vzdělání

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

požadovaný obor, zaměření

 • ekonomický nebo stavební

požadované znalosti

 • znalost zákona č. 128/2000 Sb, o obcích,
 • znalost zákona č. 275/2012 o volbě prezidenta republiky,
 • znalost zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu,
 • znalost zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR,
 • znalost zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů
 • znalost zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
 • znalost zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
 • znalost práce s PC (MS Office – Excel, Word),
 • řidičský průkaz skupiny „B“ a praxe v řízení vozidla, ochota řídit služební vozidlo při výkonu práce,

další dovednosti, schopnosti

 • praxe v oboru vítána,
 • komunikativní schopnosti,
 • samostatnost v rozhodování,
 • odpovědnost, přesnost, spolehlivost, psychická odolnost.

Nabízíme

 • Pravděpodobný nástup - od leden 2019, 
 • platová třída 9, 
 • místo výkonu práce Třebíč, 
 • pracovní poměr na dobu neurčitou.

Poznámka k volnému místu

Náležitostí přihlášky jsou: Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (adresa současného bydliště, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu), číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce připojte:

 • Strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (viz další požadavky),
 • originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Uchazeči, kteří nesplní výše uvedené požadavky a nedodají přihlášku se všemi povinnými náležitostmi, nebudou zařazeni do výběrového řízení.

Přihlášky s požadovanými doklady doručte nejpozději do 17.12.2018 na adresu:

Městský úřad Třebíč
Masarykovo nám. 116/6
674 01 Třebíč,

popřípadě osobně na personální úsek - Mgr. Blanka Marešová – místnost č. 210/a v budově Karlovo nám. 104/55, Třebíč; 568 896 146; 607 079 116.

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – referent OVS“.

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT