home / Inzeráty / Pro uchazeče / Úředník - referent vodoprávního úřadu

Úředník - referent vodoprávního úřadu

platová třída 10. Kč Město Třebíč Třebíč Plný
Kód inzerátu
201810261832
Kontaktní osoba
Mgr. Blanka Marešová, Personalistka, e-mail: b.maresova@trebic.cz
Adresa sídla firmy
Karlovo nám. 104/55, 674 01, Třebíč
Obor
Administrativa a finance
Pracovní pozice
Úředník - referent vodoprávního úřadu
Místo výkonu práce
Třebíč
Požadovaný stupeň vzdělání
Vysokoškolské
Pracovní úvazek
Plný
Pracovněprávní vztah
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup do zaměstnání
1.1.2019
Mzda
platová třída 10.
Vhodné pro
Brigáda pro studenty
Ne
Eviduje nabídku Úřad práce?
Ne

Popis pracovní pozice

Stručné vymezení pracovní náplně:

 • Výkon přenesené působnosti - činnost vodoprávního úřadu ve věcech vodního zákona, zákona o vodovodech a kanalizacích a stavebního zákona a s nimi souvisejících právních předpisů, 
 • dohled dle pravomoci vodoprávního úřadu v oblasti vodoprávního řízení a stavebního řízení.

Bližší informace: Ing. Pavel Vosátka, vedoucí odboru životního prostředí, 568 805 210 nebo Ing. Jana Kristková, vedoucí oddělení vodního hospodářství, 568 805 254.

Požadavky na zaměstnance

Požadavky na uchazeče vyplývající z právních předpisů:

 • Občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk), 
 • fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku, 
 • způsobilost k právním úkonům, 
 • občanská a morální bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena), 
 • znalost českého jazyka.

Další požadavky:
požadované vzdělání

 • min. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

požadovaný obor, zaměření

 • stavební, chemickotechnologický, přírodovědný, technologie a ochrana vody nebo právnický směr,

požadované znalosti

 • znalost vodního zákona č. 254/2001 Sb., a souvisejících právních předpisů,
 • znalost zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., a souvisejících právních předpisů,
 • znalost stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů,
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád,
 • uživatelská znalost práce s PC,
 • řidičský průkaz skupiny „B“ a praxe v řízení vozidla, ochota řídit služební vozidlo při výkonu práce,

další dovednosti, schopnosti

 • zkouška odborné způsobilosti v oboru vítána,
 • praxe v oboru vítána,
 • komunikativní schopnosti,
 • samostatnost v rozhodování,
 • odpovědnost, přesnost, spolehlivost, psychická odolnost.

Nabízíme

 • Pravděpodobný nástup - od 01.01.2019, 
 • platová třída 10., 
 • místo výkonu práce Třebíč, 
 • pracovní poměr na dobu neurčitou

Poznámka k volnému místu

Náležitostí přihlášky jsou:
Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (adresa současného bydliště, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu), číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce připojte:

 • Strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (viz další požadavky),
 • originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Uchazeči, kteří nesplní výše uvedené požadavky a nedodají přihlášku se všemi povinnými náležitostmi, nebudou zařazeni do výběrového řízení.
Přihlášky s požadovanými doklady doručte nejpozději do 16.11.2018 na adresu:

Městský úřad Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč,

popřípadě osobně na personální úsek - Mgr. Blanka Marešová – místnost č. 210/a v budově Karlovo nám. 104/55, Třebíč; 568 896 146; 607 079 116.

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení - ROŽP“.

Soubory ke stažení

Výběrové řízení - ROŽP“.

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT