home / Inzeráty / Pro uchazeče / Vedoucí úředník/ce – vedoucí odboru školství a kultury

Vedoucí úředník/ce – vedoucí odboru školství a kultury

platová třída 11. Kč Město Třebíč Třebíč Plný
Kód inzerátu
201810311842
Kontaktní osoba
Mgr. Blanka Marešová, Personalistka, e-mail: b.maresova@trebic.cz
Adresa sídla firmy
Karlovo nám. 104/55, 674 01, Třebíč
Obor
Administrativa a finance
Pracovní pozice
Vedoucí úředník/ce – vedoucí odboru školství a kultury
Místo výkonu práce
Třebíč
Požadovaný stupeň vzdělání
Vysokoškolské
Pracovní úvazek
Plný
Pracovněprávní vztah
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup do zaměstnání
1.12.2018
Mzda
platová třída 11.
Vhodné pro
Brigáda pro studenty
Ne
Eviduje nabídku Úřad práce?
Ne

Popis pracovní pozice

Stručné vymezení pracovní náplně:

 • Vedení odboru školství a kultury včetně úseku výkonu státní památkové péče, 
 • zajišťování činností vyplývající ze zřizovatelské funkce města k příspěvkovým organizacím v oblasti školství, kultury a sociální oblasti, 
 • zajišťování provozu zejména mateřských škol, základních škol, domu dětí a mládeže, základní umělecké školy a samostatné školní jídelny, 
 • koordinace a zajišťování péče o drobné kulturní nemovité památky na území města, 
 • zajišťování výkonu státní správy v oblasti financování a výkaznictví na úseku školství ve správním obvodu pověřené obce.

Kontakt – telefon: Ing. Jindřiška Pánková, vedoucí odboru školství a kultury - tel.: 568 896 165; Ing. Vladimír Kazda, tajemník – tel: 568 896 154.

Požadavky na zaměstnance

Požadavky na uchazeče vyplývající z právních předpisů:

 • Občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk), 
 • fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku, 
 • způsobilost k právním úkonům (svéprávnost), 
 • občanská a morální bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena), 
 • znalost českého jazyka, znalost anglického jazyka výhodou, 
 • splnění dalších předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, pokud se na uchazeče vztahuje.

Další požadavky:
Požadované vzdělání

 • Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,

požadovaný obor, zaměření

 • ekonomického zaměření, veřejná správa,

požadované znalosti

 • všeobecný přehled v oblasti zřizování a financování příspěvkových organizací zřizovaných obcí,
 • zákon o obcích č. 128/2000 Sb., o obcích,
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a jeho prováděcích vyhlášek,
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
 • schopnost orientace v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád a v zákoně č. 20/1987, o státní památkové péči,
 • uživatelská znalost práce s PC (MS Office – Excel, Word),
 • řidičský průkaz skupiny „B“,

další dovednosti, schopnosti

 • řídící a organizační schopnosti, schopnost vedení týmu,
 • komunikativní schopnosti,
 • samostatnost v rozhodování,
 • vstřícnost, ochota, příjemné vystupování,
 • přesnost, spolehlivost a odpovědnost,
 • praxe v oboru nebo ve veřejné správě.

Nabízíme

 • pravděpodobný nástup 01.01.2019,
 • platová třída 11.,
 • místo výkonu práce Třebíč,
 • pracovní poměr na dobu neurčitou.

Poznámka k volnému místu

Náležitostí přihlášky jsou:
Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (adresa současného bydliště, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu), číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce připojte:

 • Strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (viz další požadavky),
 • originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • originál nebo úředně ověřenou kopii lustračního osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Pokud uchazeč lustrační osvědčení nevlastní, stačí pro účely výběrového řízení doložit kopii žádosti o jeho vydání. V tomto případě, pokud bude uchazeč vybrán, dojde ke jmenování až po doložení negativního lustračního osvědčení /§ 4 odst. 3 zákona 312/2002 Sb./ - nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971,
 • čestné prohlášení dle § 4 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů - nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971.

Uchazeči, kteří nesplní výše uvedené požadavky a nedodají přihlášku se všemi povinnými náležitostmi, nebudou zařazeni do výběrového řízení.
Přihlášky s požadovanými doklady doručte nejpozději do 16.11.2018 na adresu:

Městský úřad Třebíč
Masarykovo nám. 116/6
674 01 Třebíč,

popřípadě osobně na personální úsek - Mgr. Blanka Marešová – místnost č. 210/a v budově Karlovo nám. 104/55, Třebíč; 568 896 146, 607 079 116, b.maresova@trebic.cz.


Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – OŠK“

Soubory ke stažení

VŘ Vedoucí OŠK

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT