home / Inzeráty / Pro uchazeče / Referent/ka sociálně-právní ochrany dětí

Referent/ka sociálně-právní ochrany dětí

23 000 - 34 000 Kč dle vzdělání a praxe Kč Město Náměšť nad Oslavou Náměšť nad Oslavou Plný
Kód inzerátu
202104273197
Kontaktní osoba
Mgr. Jaromíra Moudrá, tajemnice, e-mail: moudra@mesto-namest.cz, tel.: 568619120
Adresa sídla firmy
Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou
Webové stránky
Obor
Zdravotnictví a sociální služby
Pracovní pozice
Referent/ka sociálně-právní ochrany dětí
Místo výkonu práce
Náměšť nad Oslavou
Požadovaný stupeň vzdělání
Vysokoškolské
Pracovní úvazek
Plný
Pracovněprávní vztah
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup do zaměstnání
1.9.2021
Mzda
23 000 - 34 000 Kč dle vzdělání a praxe
Vhodné pro
Brigáda pro studenty
Ne
Eviduje nabídku Úřad práce?
Ano

Popis pracovní pozice

Stručné vymezení pracovní náplně:

 • samostatné zajišťování sociálně-právního poradenství a sociální práce s problémovými rodinami a jednotlivci
 • zajišťování funkce kolizního opatrovníka při zastupování nezletilých dětí u soudu, notářství, zprostředkování odborné pomoci, 
 • spolupráce s ústavními zařízeními, školskými a zdravotnickými zařízeními, soudy, orgány činnými v trestním řízení, obecními úřady, atd. v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí,
 • další činnosti vyplývající ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Požadavky na zaměstnance

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
 • věk alespoň 18 let 
 • způsobilost k právním úkonům 
 • bezúhonnost 
 • znalost jednacího jazyka 
 • a dále předpoklady dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách) Požadujeme: vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu obor vzdělání: v souladu s § 110 odst. 4 zákona o sociálních službách znalosti/dovednosti: 
 • znalost Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte, orientace v zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, 500/2004 Sb., správní řád, a dalších zákonech týkající se SPOD (např. zák. č.: 99/1963 Sb., 218/2003 Sb., 40/2009 Sb., 292/2013 Sb., 109/2002 Sb., 89/2012 Sb.) 
 • psychická odolnost, velice dobré komunikační schopnosti, 
 • vnímavost, spolehlivost, samostatnost 
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC 
 • řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič

Dále výhodou: 

 • praxe při výkonu sociálně právní ochrany dětí 
 • ZOZ k výkonu správní činnosti při sociálně-právní ochraně dětí

Nabízíme

 • místo výkonu práce: SO ORP Náměšť nad Oslavou 
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2021 (dle dohody možný ihned) 
 • platová třída: 11 - dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 
 • příspěvek ze sociálního fondu, stravenky 
 • stálý profesní růst

Poznámka k volnému místu

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče 
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana 
 • kontaktní spojení (telefon, e-mail), datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:

 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, 
 • motivační dopis v rozsahu max. 1 strana A4, 
 • originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, 
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Pro vyplnění přihlášky je možno využít vzor přihlášky dostupný na http://namestnosl.cz/volna-pracovni-mista/d-3169/p1=2882.
Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí v zalepené obálce označené slovy „NEOTVÍRAT – VŘ – referent SPOD“ osobně na podatelnu Městského úřadu Náměšť nad Oslavou nebo poštou na adresu: Městský úřad Náměšť nad Oslavou Masarykovo nám. 104 675 71 Náměšť nad Oslavou ve lhůtě: nejpozději do 10:00 hod. dne 26. 5. 2021.
Bližší informace o výběrovém řízení podá Ing. Tomáš Nevrtal, vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tel.: 568 619 170, e-mail: nevrtal@mesto-namest.cz nebo tajemnice městského úřadu Mgr. Jaromíra Moudrá, tel.: 568 619 120, e-mail: moudra@mesto-namest.cz.

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT