home / Inzeráty / Pro uchazeče / Úředník - referent živnostenského úřadu

Úředník - referent živnostenského úřadu

platová třída 10. Kč Město Třebíč ORP Třebíč Plný
Kód inzerátu
201901091928
Kontaktní osoba
Mgr. Blanka Marešová, Personalistka, e-mail: blanka.maresova@trebic.cz
Adresa sídla firmy
Karlovo nám. 104/55, 674 01, Třebíč
Obor
Administrativa a finance
Pracovní pozice
Úředník - referent živnostenského úřadu
Místo výkonu práce
ORP Třebíč
Požadovaný stupeň vzdělání
Vysokoškolské
Pracovní úvazek
Plný
Pracovněprávní vztah
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup do zaměstnání
1.2.2019
Mzda
platová třída 10.
Vhodné pro
Brigáda pro studenty
Ne
Eviduje nabídku Úřad práce?
Ne

Popis pracovní pozice

Stručné vymezení pracovní náplně:

 • Výkon přenesené působnosti – souhrnný výkon odborných činností na úseku živnostenského podnikání zaměřený na samostatný výkon kontrolní činnosti dodržování podmínek stanovených živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy (včetně řešení přestupků na úseku živnostenského podnikání a rozhodování o sankcích za neplnění povinností stanovených živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy).

Bližší informace: Ing. Iveta Vorlová, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad, 568 896 290.

 

Požadavky na zaměstnance

Požadavky na uchazeče vyplývající z právních předpisů:

 • Občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk), 
 • fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku, 
 • způsobilost k právním úkonům, 
 • občanská a morální bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena), 
 • znalost českého jazyka.

Další požadavky:
požadované vzdělání

 • min. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,

požadovaný obor, zaměření

 • nejlépe právní nebo ekonomický,

požadované znalosti

 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech,
 • nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností,
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu,
 • zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu,
 • zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
 • zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
 • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
 • uživatelská znalost práce s PC,
 • řidičský průkaz skupiny „B“ a praxe v řízení vozidla, ochota řídit služební vozidlo při výkonu práce,

další dovednosti, schopnosti

 • zkouška odborné způsobilosti v oboru vítána,
 • praxe v oboru vítána,
 • komunikativní schopnosti na vysoké úrovni,
 • samostatnost v rozhodování,
 • odpovědnost, přesnost, spolehlivost, psychická odolnost.

Nabízíme

 • Pravděpodobný nástup 01.02.2019, 
 • platová třída 10., 
 • místo výkonu práce ORP Třebíč, 
 • pracovní poměr na dobu neurčitou.

Poznámka k volnému místu

Náležitostí přihlášky jsou:
Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (adresa současného bydliště, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu), číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce připojte:

 • Strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (viz další požadavky),
 • originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Uchazeči, kteří nesplní výše uvedené požadavky a nedodají přihlášku se všemi povinnými náležitostmi, nebudou zařazeni do výběrového řízení.
Přihlášky s požadovanými doklady doručte nejpozději do 31.01.2019 do 12 hodin na adresu:

Městský úřad Třebíč
Masarykovo nám. 116/6
674 01 Třebíč,

popřípadě osobně na personální úsek - Mgr. Blanka Marešová – místnost č. 210/a v budově Karlovo nám. 104/55, Třebíč.

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – referent OOŽÚ“.

Provozovatel webu

Třebíč

Partneři

Okresní hospodářksá komora Třebíč SPŠT